Sunati la: 0751 337 962 Email: office@myenviro.ro Facebook
Contact  

Servicii  

Activitate  

Despre Noi  

Acasă  

×

Căutare
RESPONSABIL MEDIU  1. Asigurarea respectării obligațiilor ce revin  societăților care desfășoară activități cu impact semnificativ asupra mediului, conform O.U.G 195/2005, art.94 alin 1 litera d de a organiza structuri proprii specializate pentru protecția mediului.

  Prin urmare se asigură respectarea legislației mai sus menționată care prevede numirea unui responsabil de mediu din cadrul societății sau  delegarea acestei competențe către terți.

  2. Asigurarea respectării obligațiilor ce revin societățiilor conform Legii 211/2011 art. 22 alin. 3 – privind regimul deşeurilor, să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane, iar persoanele respective conform art 22 alin 4 trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor.

  Se asigură respectarea obligației ce revine societății de  a  emite o   decizie privind numirea unui responsabil cu gestiunea deșeurilor., persoana care sa fie instruită (curs și diplomă )  în domeniul gestiunii deşeurilor.

  1.

  1. Se asigură în vederea gestionării corespunzătoare a deșeurilor pe amplasament, respectarea cadrului legislativ astfel:

  – se va implementa un sistem care să asigure colectarea selectivă a deșeurilor generate cu respespectarea Legii 211/2011,

  –  se va asigura respectarea obligațiilor ce revin societăților care generează deșeuri din activitatea proprie, cât și cele care le colectează, de a deține o caracterizare a deșeurilor periculoase generate din activitatea proprie, precum și a deșeurilor ce pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziției în scopul determinării metodelor de tratare și eliminare a acestora. (conform Legii 211/2011)

  – se va urmării gestionarea corespunzătoare a deșeurilor de la locul de generare, la depozitarea temporară a acestora până în momentul eliminării/valorificării acestora,  cu  respectarea Legii 211/2011, fiind informată societatea în cazul în care nu sunt respectate cerințele legale;

  -se va asigura obligația ca toate deșeurile generate să fie inregistrate în evidența gestiuni deșeurilor care se va întocmi   lunar ,

  – se va asigura obligația societății de a efectua  transportul deșeurilor pe teritoriul Romaniei si   în afara țării în conformitate cu prevederile legale.

  – se va asigura obligația societății de a încheia contractele  de predare a deșeurilor numai cu unități autorizate în vederea valorificări/eliminării deșeurilor.

   Alte obligații:

  4. Se va urmării cap. Monitorizarea mediului –obligații ce decurg din autorizația de mediu capitolulul monitorizări factori de mediu

   

  • emisii;
  • monitorizare ape uzate;
  • ape subterane;
  • sol
  • zgomot si vibrații

  Obligații :

  • În cazul depăsiri indicatorilor impuși la monitorizare se va acorda sprijin societății in vederea respectarii condițiilor pe care le impune legislația în aceste cazuri.

   5. Se va urmării depunerea Raportărilor către Autoritatea Teritorială pentru Protecția Mediului /AFM – obligații prevazute în autorizația de mediu, precum și în actele normative care stabilesc aceste obligații de transmitere a datelor către autoritatea competență.

  • evidența gestiunii deșeurilor
  • raportare ambalaje
  • baterii și acumulatorilor uzați
  • uleiuri uzate
  • raportare anvelope.
  • deșeuri de echipamente electrice și electronice(DEEE-uri)
  • emisile de poluanți în atmosferă,
  • bilant COV ;
  • Declarațiile lunare depuse la Administrația Fondului pentru Mediu
  • Raport anual de mediu (RAM);
  • Raportare investiții ;
   • întocmire raportare privind Registrul E-PRTR;

  Se va urmării respectarea obligației ce revine societății conform cu O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu privire la repararea prejudiciului asupra mediului aprobat prin legea 19/2008 și modificată prin O.U.G. 15/2009 în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului,

  Se va urmării respectarea obligației ce revine societății în cazul în care intervin modificări care au stat la baza emiterii autorizației de mediu precum și la încetarea activității desfașurate pe amplasament.

   

  Asistarea clientului în relația cu autoritățile de mediu, și oferim soluții la măsurile dispuse în timpul controalelor, venim în ajutorul cilențiilor pentru ducerea  la îndeplinire în totalitate și la termen a măsurile dispuse prin externalizarea acestui serviciu   va   punem la dispoziţie specialişti cu experienţă şi va garantam servicii de calitate , evitand astfel :

  Neconformarea la  prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 195 /2005 privind protecţia mediului cu modificările și completările ulterioare Art. 94(1) protecţia mediului constituie o obligaţie a tuturor persoanelor fizice şi juridice, în care scop conform lit d) persoanele juridice care desfăşoară activităţi cu impact semnificativ asupra mediului organizează structuri proprii specializate pentru protecția mediului;

   

  • nerespectarea obligațiilor persoanelor fizice de a funcționa cu respectarea prevederilor autorizației de mediu și a persoanelor juridice de a funcționa cu respectarea prevederilor autorizației/autorizației integrate de mediu pentru activitățile care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului; se sancționează cu amenda de la 500 lei (RON) la 15.000 lei (RON), pentru persoane fizice, și de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON),

   

  • nerespectarea obligațiilor persoanelor fizice și juridice de a realiza în totalitate și la termen măsurile impuse de persoanele împuternicite cu verificarea, inspecția și controlul în domeniul protecției mediului, se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei (RON) la 15.000 lei (RON), pentru persoane fizice, si de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON),

   

  Nedepunerea la termen a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu constituie contravenție şi se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice, şi cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoane juridice, de asemenea pentru neachitarea la termenul de scadenșă de către debitori a obligaţiilor de plată prevazute, se datorează dobânzi şi penalităţi de intarziere egale cu cele datorate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor fiscale.  În cazul neachitării la scadenţă a contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, Administraţia Fondului procedează la aplicarea măsurilor de recuperare a creanţelor prin executare silită.
Servicii asemănătoare:

Prin personalul sau specializat cunoscator ai legislatiei si standardelor europene si nationale in domeniul protectiei mediului, Echipa MyEnviro ofera solutii, clientilor sai de pe intreg teritoriul Romaniei, in vederea respectarii legislatiei de mediu in vigoare.
Sunteți impresionați de ceea ce ați văzut până acum?

Începeti cum scrie la carte orice proiect nou cu tot ce este necesar la dosar.

PARTENERII NOȘTRI

Colaboram cu următoarele firme:CONTACTAȚI-NE

Aveți o întrebare? puneți-o aici!

Strada Jókai Mór Nr.19
Tel: +40 0751 337 962
Email: office@myenviro.ro